031 391 357 ali 041 322 330 svetovanje in psihoterapija info@vzgon.si

PROJEKT LAS GK

Predavanja in delavnice za osebnostno rast – krepitev duševnega zdravja

Društvo Vzgon kot projektni partner sodeluje v okviru projekta LAS GK, operacije Socialno vključevanje starejših in mladih, ki je sofinanciran z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru tega projekta izvajamo Predavanja in delavnice za osebnostno rast – krepitev duševnega zdravja, naša ciljna skupina pa so predvsem mladi, katere želimo spodbuditi k socialnemu vključevanju, s pomočjo izvedenih delavnic pa želimo pri njih doseči razvoj socialnih in funkcionalnih kompetenc.                                                                                                  Sklad: ESRR – Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje operacije: januar 2022 – maj 2023

Partnerji: Ljudska univerza Jesenice, Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek, Vzgon – društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose uspešno vzgojo in ustvarjalnost

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV): 76.092,16 €, od tega vrednost ESRR 59.998,23 € (80 %)

Opis operacije: Operacija naslavlja problem tveganja socialne izključenosti in revščine. Usmerjena je k reševanju problematike socialno izključenih ranljivih ciljnih skupin starejših in mladih. Operativni program izpostavlja kot prizadete ranljive skupine priseljence, dolgotrajno brezposelne, mlade s težavami v odraščanju, osebe s težavami v duševnem zdravju in starejše. Ovire kot so nizka raven izobrazbe, nepopolna izobrazba, prikrajšanost za primerno odraščanje, kulturne raznolikosti, nezanesljive zaposlitve in huda materialna prikrajšanost so pomembni dejavniki zaradi katerih te osebe tvegajo zdrs v revščino in socialno izključenost. Osebe iz teh ciljnih skupin zato potrebujejo možnost za druženje, pridobivanje znanj potrebnih za vsakdanje življenje in socialno vključevanje. Operacija bo razdeljena na dve fazi. Obe fazi bodo sestavljale 3 aktivnosti: vodenje, promocija in izvedba. V prvi fazi bodo razvili, pilotno izvedli in evalvirali program socialnega vključevanja. Vsebino bodo prilagodili konkretnim potrebam ranljivih starejših in mladih na posameznem območju izvajanja (Kranjska Gora, Jesenice, Žirovnica in Bohinj).V drugi fazi bodo na podlagi evalvacije program izboljšali in ga izvedli v obliki ustvarjalnic, tečajev, treningov, delavnic in predavanj- ranljive bomo opolnomočili ter jim omogočali razvoj socialnih in funkcionalnih kompetenc za reševanje specifičnih socialnih situacij. Partnerji bodo aktivno sodelovali v obeh fazah pri aktivnosti izvedba. Partner 2 bo izvedel predavanja in delavnice za osebnostno rast–preventiva na področju zasvojenosti z drogami, alkoholom, in tabletami. Partner 3 bo izvedel predavanja in delavnice za osebnostno rast–duševno zdravje in soočanje s čustvi.

Cilji operacijeGlavni cilj operacije je krepitev socialne vključenosti pri ranljivi socialno izključeni populaciji starejših in mladih, kar bomo dosegli z zagotavljanjem programa in aktivnosti preventivne in kurativne narave, namenjene širjenju socialne mreže in socialnemu vključevanju. Aktivnosti bodo vsebinsko prilagojene specifičnim potrebam izbranih skupin.

Aktivnosti operacijeVodenje, koordinacija in promocija. Priprava, izvedba in evalvacija pilotnega programa socialnega vključevanja. Priprava in izvedba končnega (posodobljenega) programa socialnega vključevanja.

Rezultat operacije: V okviru operacije bodo razvili in izvedli pilotni program socialnega vključevanja za ranljive ciljne skupine starejših in mladih.