Pravilnik o pritožbenem postopku za uporabnike programa

Predsednica društva Vzgon – društvo za psihološko ravnovesje, kvalitetne odnose, uspešno vzgojo in ustvarjalnost Veronika Andreuzzi  je dne  12.6.2017 sprejela naslednji

I. PRAVILNIK O PRITOŽBENEM POSTOPKU ZA UPORABNIKE PROGRAMA

SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

S tem pravilnikom se določa način in postopek, skladno s katerim lahko uporabniki programov društva Vzgon podajo pritožbo v primeru nezadovoljstva z izvajanjem programa ali delom zaposlenega v programu, ter  v primeru kršitve pravic uporabnikov.

 1. člen

Uporabnik programov je oseba, ki je vključena v dejavnosti in aktivnosti društva Vzgon, vključitev pa ni povezana s članstvom v društvu.

 1. člen

Uporabnik se v programe vključi v skladno s pogoji, ki veljajo za vsakega od programov,pri čemer je pri vključitvi v posamezen program seznanjen z vsebino izvajanega programa, pravicami in dolžnostmi ter s pritožbenim postopkom, ki ga določa ta pravilnik.

 1. člen

Pritožbo podano s strani uporabnika bo obravnaval naslovnik pritožbe, odločitev o pritožbi pa je zavezan sprejeti v roku 15 dni od prejema pritožbe, razen če pravila za posamezni program določajo drugače. Uporabnik sme vložiti pritožbo v roku 30 dni od nastanka okoliščin, ki so podlaga za pritožbo.

II. PRITOŽBA V OKVIRU DRUŠTVA VZGON

5. člen

(načini podajanja pritožbe)

Uporabnik znotraj programov društva Vzgon ima možnost podati pritožbo na naslednji način:

 • pisno na zapisnik,
 • ustno na zapisnik,
 • po pošti,
 • po elektronski pošti.

 

 1. člen

(podajanje pritožb ustno na zapisnik ali pisno na zapisnik)

V zapisnik o pritožbi se zapiše:

 • Uporabnik, ki pritožbo podaja in naslovnik pritožbe,
 • Kraj, dan in ura, ko je bila pritožba podana,
 • Kraj, dan in ura dejanja, ki je sprožila povod za pritožbo,
 • Natančen in kratek potek ter vsebino dejanja, ki je sprožilo povod za pritožbo.

Uporabnik, ki pritožbo podaja mora biti pisno ali ustno seznanjen z vsebino zapisnika, kar potrdi s podpisom.

Pritožbe, ki se tičejo organizacijskega dela posameznega programa, rešuje strokovni delavec znotraj programa, v kolikor je to mogoče. V kolikor to ni mogoče se pritožba posreduje strokovni vodji programa ali predsednici društva v nadaljnjo obravnavo. Ukrepi se določijo glede na vsebino pritožbe. Člane društva se o vsebini pritožbe in ukrepih obvesti na občnem zboru članov društva.

 1. člen

Za pritožbe prispele preko priporočene, navadne ali elektronske pošte se smiselno uporabljajo določbe 6. člena.

 1. člen

Kadar se pritožba nanaša na izvajalca programa ali je uporabnik pritožbo podal, pa ni bila obravnavana v skladu s 4. Členom tega pravilnika ali ni bila ustrezno razrešena, se obrne na druge organe v navedenem vrstnem redu:

 • Strokovni vodja programa,
 • Predsednik društva.

 

 1. Člen

Na društvu Vzgon se vodi evidenca prejetih pritožb, v kateri je navedeno:
– zaporedna številka pritožbe
– datum prejema,
– ime in priimek uporabnika, ki je vložil pritožbo (če pritožba ni anonimna)
– vsebina pritožbe
– rešitev pritožbe.

PRITOŽBA IZVEN DRUŠTVA VZGON

 1. člen

Uporabnik lahko izven društva Vzgon v primeru nezadovoljstva z izvajanjem posameznega programa vloži pritožbo, ki jo poda naslednjima organoma:

 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Socialna inšpekcija.

 

 1. člen

Ta pravilnik je objavljen na spletni strani društva Vzgon.

III. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 1. člen

Ta pravilnik prične veljati z datumom potrditve s strani predsednice društva Vzgon.

 

Jesenice, 12.6.2017                                                         Veronika Andreuzzi,

predsednica društva Vzgon